مسئولین

 

مسئولین دبـیـرسـتـان غیـردولتـی دانـشـمـنـد

مدیریت محترم دبیرستان:

جناب آقای حمید ظهیری

 

معاونین دوره اول متوسطه:
محمد عرفانی منش،       میثم محمدی فرانی

معاون دوره دوم متوسطه:بیژن رضایی

معاونت اجرایی:

غلامحسین اسکندری

معاونت پرورشی:

داوود بهرامی

مسئول امور انفورماتیک، رایانه، وبسایت،
و کتابخانه:

میثم محمدی فرانی