مسئولین


 

مسئولین دبـیـرسـتـان غیـردولتـی دانـشـمـنـد

مدیریت محترم دبیرستان:

جناب آقای حمید ظهیری

 

معاون دوره اول متوسطه:

 

 

 فرشاد ظهیری

معاون دوره دوم متوسطه:بیژن رضایی

معاونت اجرایی:

میثم محمدی فرانی

معاونت پرورشی:

داوود بهرامی