برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دوره های اول و دوم متوسطه دبیرستان غیردولتی دانشمند
سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

*** *** ***

توجه: برای دانلود برنامه مورد نظر، بر روی آنها کلیک نمایید.
*** *** ***

دانلود برنامه هفتگی پایه های

هفتم،  هشتم،  نهم

دانلود برنامه کامل متوسطه اول (هفتم، هشتم، نهم)
   *** *** ***

دانلود برنامه هفتگی پایه های 

دوازدهم ریاضی

دوازدهم تجربی

 

یازدهم ریاضی

یازدهم تجربی

یازدهم انسانی

دهم ریاضی

دهم تجربی

دهم انسانی

*** *** ***

توجه: برای دانلود برنامه های هفتگی بر روی آنها کلیک نمایید.